facebook školy
BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠKOV

Žákovský parlament


Zástupci parlamentu pro školní rok 2020/2021


Oficiální založení parlamentu na naší škole

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 proběhlo v prostorách školní jídelny druhé zasedání školního parlamentu. Při prvotní schůzce byli žáci zvolení do školního parlamentu informováni o funkci a účelu školního parlamentu. Na druhém zasedání se jednalo o jeho samotném vytvoření, stanovách a schválení statutu parlamentu. Proti ustanovením, cílům a činnosti nikdo nevznesl námitky, a tak byl jednohlasně přijat. Všichni zástupci tříd tedy porozuměli a odsouhlasili hlavní myšlenku, a to vytvoření informačního mostu mezi žáky a učiteli. Dále proběhly volby předsedy parlamentu, ve kterých jednoznačně vyhrál žák třetího ročníku oboru elektrikář-slaboproud Václav Žůrek.

Ve Vyškově 13. 12. 2019
Zapsal: Václav Procházka


Statut školního žákovského parlamentu

Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, příspěvkové organizace

I. obecná ustanovení

1. Volby do žákovského parlamentu se konají každý začátek školního roku. V každé třídě jsou voleni dva zástupci.

2. Předsedou parlamentu se stává člen parlamentu, zvolený nadpoloviční většinou členů parlamentu. Není-li volba možná, je předseda jmenován na dobu nezbytně nutnou (nejdéle však tři měsíce) pověřeným učitelem (viz bod. 3.) a vedením školy. Volba předsedy probíhá tajně.

3. Pověřený učitel spolupracuje s parlamentem, nemá však právo hlasovat.

4. Kromě předsedy si žákovský parlament zvolí místopředsedu a pět dalších členů předsednictva parlamentu. Předsednictvo parlamentu je tedy sedmičlenné.

5. Žákovský parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi svolává vždy předseda ve spolupráci s pověřeným učitelem. Ve výjimečných případech lze schůzi svolat na návrh nadpoloviční většiny členů parlamentu. Schůzi parlamentu má právo svolat také ředitel školy.

6. Předseda a místopředseda mají právo si domluvit konzultaci s vedením školy.

7. Z každého jednání parlamentu je pořízen zápis, který je zveřejněn na nástěnce a webových stránkách školy.

II. Cíl školního parlamentu

1. Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli.

2. Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.

3. Předcházet jevům jako "ŠIKANA", "FYZICKÉ OBTĚŽOVÁNÍ", "PSYCHICKÉ VYDÍRÁNÍ" a podobně.

4. Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem k rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka naší školy.

5. Podílet se v rámci svých možností na chodu a směřování školy.

III. Činnost školního parlamentu

1. Členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení.

2. Každá připomínka bude vedením školy prošetřena a výsledek vhodnou formou oznámen.

3. O zveřejnění informací se starají členové parlamentu a to formou vyhrazené nástěnky a osobním kontaktem se spolužáky.

4. Členové parlamentu mají právo podávat návrhy a náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd., na případné realizaci návrhů a změn se budou podle svých možností podílet.

5. Jednání školního parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit kterýkoliv žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají právo hlasovat.

6. Člen parlamentu může být odvolán na návrh kteréhokoliv člena parlamentu, jestliže jsou pro to důvody (neplnění povinností, vážné přestupky proti statutu školního parlamentu nebo školnímu řádu). Člen parlamentu také má možnost vzdát se svého mandátu z osobních nebo jiných důvodů. V případě odvolání nebo vzdání se mandátu proběhne doplňková volba do žákovského parlamentu, kterou organizačně zajistí příslušný třídní učitel.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento statut může být doplňován nebo měněn jen po schválení nadpoloviční většiny žákovského parlamentu. Statut školního žákovského parlamentu je vyhotoven ve třech stejnopisech, které budou uloženy u vedení školy, na sekretariátu a u vedení školního žákovského parlamentu.

Tento statut byl schválen a vešel v platnost dne:


VIDEOPREZENTACE

KALENDÁŘ AKCÍ
07.12.2020
Opravná písemná ZZ
08.12.2020 - 09.12.2020
Opravná praktická ZZ
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
27.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ns2.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů S4.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška - písemná část Ag4.
03.05.2021 - 07.05.2021
Státní část maturitní zkoušky
10.05.2021 - 12.05.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
17.05.2021 - 19.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
27.05.2021 - 31.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
02.06.2021
Závěrečné zkoušky písemné
01.06.2021 - 04.06.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
03.06.2021 - 04.06.2021
Závěrečné zkoušky praktické
14.06.2021 - 16.06.2021
Závěrečné zkoušky ústní
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY

PREZENTACE ŠKOLY
POLYGRAM


Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov, tel.: 517 348 866, 517 346 086, e-mail: info@sos-vyskov.cz