facebook školy
BAKALÁŘI
ROZVRHY
SUPLOVÁNÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠKOV

ÚŘEDNÍ DESKA


ÚŘEDNÍ DESKA - ZÁKLADNÍ INFORMACE


GDPR - Obecné informace o zpracování osobních údajů


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2020 - 2023

POZOR - DŮLEŽITÁ INFORMACE - PRODLOUŽENÍ FUNKČNÍHO OBDOBÍ ČLENŮ ŠR 23. 11. 2020

Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a směrnicí 33/INA-VOK, číslo vydání 6, účinné od 3. 12. 2015 – Volební řád pro volby členů školských rad,

volby do školské rady

na období 2020 – 2023.

Podle volebního řádu pro volby členů školských rad volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci společně tři zástupce do devítičlenné rady.

Kandidátem na člena školské rady může být každý žák starší 18 let nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, plně svéprávný. Datem rozhodujícím pro posouzení zletilosti je datum konání voleb. Pokud máte zájem kandidovat na člena školské rady nebo navrhnout kandidáta, přihlášku odevzdejte na sekretariátu školy v budově SOŠ a SOU Vyškov, příspěvková organizace, každý pracovní den v době od 8:00 do 13:00 hod. v termínu do 16. 10. 2020.

Volby proběhnou dne 21. 10. 2020 od 930 do 1600 hod. ve školní knihovně.

Seznamy kandidátů budou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy a na webových stránkách školy www.sos-vyskov.cz od 19. 10. 2020. Volební lístky budou v den voleb k dispozici ve volební místnosti. Při volbách se volič prokáže průkazem totožnosti.

Přihláška kandidáta do školské rady zde.

Ve Vyškově dne 21. 9. 2020

RNDr. Petr Hájek, v.r.

KALENDÁŘ AKCÍ
07.12.2020
Opravná písemná ZZ
08.12.2020 - 09.12.2020
Opravná praktická ZZ
23.12.2020 - 03.01.2021
Vánoční prázdniny
29.01.2021
Pololetní prázdniny
22.02.2021 - 28.02.2021
Jarní prázdniny
01.04.2021
Velikonoční prázdniny
27.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ns2.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů S4.
28.04.2021
Praktická maturitní zkouška - písemná část Ag4.
03.05.2021 - 07.05.2021
Státní část maturitní zkoušky
10.05.2021 - 12.05.2021
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ag4.
17.05.2021 - 19.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška S4.
27.05.2021 - 31.05.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ag4.
02.06.2021
Závěrečné zkoušky písemné
01.06.2021 - 04.06.2021
Profilová a ústní maturitní zkouška Ns2.
03.06.2021 - 04.06.2021
Závěrečné zkoušky praktické
14.06.2021 - 16.06.2021
Závěrečné zkoušky ústní
01.07.2021 - 31.08.2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY

PREZENTACE ŠKOLY
POLYGRAM


Jihomoravský kraj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ERASMUS PLUS
Sochorova 552/15, 68201 Vyškov, tel.: 517 348 866, 517 346 086, e-mail: info@sos-vyskov.cz